Telefonovanie

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Mechanizmy na urovnanie sporov sú implementované v Reklamačnom poriadku OKNET podľa nižšie citovaných paragrafov § 45, § 75 alternatívneho riešenia sporov, § 75a mimosúdne riešenie sporu, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

 

§ 45

 

Reklamačný poriadok

 

(1) Podnik v reklamačnom poriadku upraví najmä

 

a) podrobnosti o práve účastníka na reklamáciu,

 

b) spôsob uplatňovania reklamácie a spôsob jej vybavenia,

 

c) lehotu na podanie reklamácie a lehotu na jej vybavenie,

 

d) spôsob uplatnenia práva účastníka podľa § 43 ods. 10 písm. b).

 

(2) Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie alebo zistenia závady poskytnutej verejnej služby alebo zariadenia. Podnik je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; podnik je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak podnik odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

 

(3) Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je podnik povinný umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania verejnej služby.

 

(4) Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania služby.

 

§ 75

 

Alternatívne riešenie sporov

 

Úrad je orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu;60a) alternatívne riešenie sporov úradom sa spravuje osobitným predpisom,60a) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 75a

 

 

Mimosúdne riešenie sporov

 

(1) Úrad rieši iné spory ako spory podľa § 75, ktoré vznikli v oblasti upravenej týmto zákonom, ak účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu,13) nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, a to na základe ním podaného návrhu na mimosúdne riešenie sporu (ďalej len „návrh“) s podnikom poskytujúcim siete alebo služby.

 

(2) Návrh obsahuje

 

a) meno, priezvisko a adresu na doručovanie alebo aj emailovú adresu a telefonický kontakt, ak je účastníkom fyzická osoba,

 

b) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo a telefonický kontakt, ak je účastníkom právnická osoba,

 

c) názov a sídlo podniku, proti ktorému návrh smeruje,

 

d) predmet sporu,

 

e) odôvodnenie nesúhlasu s výsledkami reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia,

 

f) návrh riešenia sporu.

 

(3) K návrhu priloží účastník doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

(4) Ak návrh neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo k nemu nie sú priložené doklady podľa odseku 3, úrad účastníka bezodkladne informuje o nedostatkoch návrhu, vyzve účastníka, aby nedostatky návrhu odstránil v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, a zároveň ho poučí o následkoch neodstránenia nedostatkov návrhu. Ak účastník nedostatky návrhu v lehote podľa predchádzajúcej vety neodstráni, úrad mimosúdne riešenie sporu nezačne.

 

(5) Návrh predloží účastník bezodkladne, najneskôr do 45 dní odo dňa

 

a) doručenia výsledku vybavenia reklamácie účastníkovi alebo

 

b) márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie podľa § 45 ods. 2.

 

(6) Účastník a podnik môžu navrhovať dôkazy a ich doplnenie a predkladať podklady potrebné na vecné posúdenie sporu. Úrad predložený spor rieši nestranne s cieľom jeho urovnania. Lehota na ukončenie mimosúdneho riešenia sporu je 60 dní od podania úplného návrhu, v zložitých prípadoch 90 dní od podania úplného návrhu.

 

(7) Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je uzavretie písomnej dohody medzi účastníkom a podnikom, ktorá je záväzná pre obe strany sporu. O uzavretí dohody podľa prvej vety účastník a podnik upovedomia úrad v lehote piatich dní od jej uzavretia. Ak strany sporu neuzavrú dohodu v lehote podľa odseku 6, úrad ich upovedomí o márnom uplynutí lehoty na mimosúdne riešenie sporu. Tým sa považuje mimosúdne riešenie sporu za ukončené. Možnosť strán obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

 

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Podľa všeobecného povolenia č. 1/2014 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) vydál podľa § 14 zákona o elektronických komunikáciách všeobecné povolenie č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb.
Podľa § 42 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a podľa všeobecného povolenia č. 1/2014 Čl. 4 ods. 2, je podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu povinný zverejňovať informácie, ktoré sú obsiahnuté v tejto časti webového sídla spoločnosti:

Odsek 2.
a) Identifikačné údaje podniku, sú dostupné v sekcii KONTAKT , alebo zverejnené vo VZP OKNET

b) rozsah ponúkaných služieb: Tarifa a cenník Digitálna televízia IPTV , 

c) Všeobecné zmluvné podmienky

d) štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách:  Tarifa a cenník

e) Reklamačný poriadok

f) druhy ponúkaných servisných služieb

g) Mechanizmy na urovnanie sporov

h) informácie o zmenách sú zverejňované na webovom sídle spoločnosti www.oknet.sk

i) postupy uplatňované na meranie a riadenie prevádzky sú, prostredníctvom systému OS Mikrotik v sekcii "Queue Tree"  a v následnom riadení Informačným systémom OKNET

viď ilustračný obrázok:

j) Účastníkom so zdravotným postihnutím je poskytovaná zľava v hodnote 10 % zo zriadenia pripojenia.

Odsek 3.

Maximálna a proklamovaná rýchlosť je vyjadrená ako 100% z rýchlosti uvedenej v tarife. Bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% proklamovanej rýchlosti. Agregácia (zdieľanie) 1:X pri internetových službách znamená, že prenosovú kapacitu danej rýchlosti si delí maximálne X užívateľov, každý užívateľ vie garantovane využiť 1:X maximálnej rýchlosti (tzv. minimálnu rýchlosť). Dôsledkom agregácie je nemožnosť garancie maximálnej prenosovej rýchlosti. Systém dynamicky riadi rýchlosti sťahovania a odosielania dát podľa aktuálneho počtu užívateľov sieti a to tak, že využije voľných kapacít neaktívnych užívateľov a navyšuje rýchlosť v reálnom čase až na maximálnu rýchlosť užívateľa. Takéto riadenie nemá žiaden vplyv na obsah, aplikácie či iné služby využívajúce prístup k internetu. 

a) Maximálna prenosová rýchlosť

  • pri programoch Internet WI-FI je maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi stanovená v cenníku a maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa je stanovená na 25% z cenníkovej rýchlosti smerom k užívateľovi. Príklad: Download 4 Mb Upload 1 Mb

  • pri programoch optický Internet OkFiber je maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi stanovená v cenníku a maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa je stanovená na 1/10 z cenníkovej rýchlosti smerom k užívateľovi. Príklad: Download 100 Mb Upload 10 Mb

b) Informácie o pravidlách férového využívania, agregácii, blokovaní, filtrovaní,

  • pri programoch Internet WI-FI sa neuplatňuje FUP (férového využívania, agregácii) , uplatňuje sa dynamická agregácia max. 1:8

  • pri programoch optický Internet OkFiber sa uplatňuje FUP (férového využívania, agregácii) a to postupom po stiahnutí 10 Gb dát je rýchlosť download znížená na 75 % cenníkovej rýchlosti a po stiahnutí ďalších 10 Gb dát je rýchlosť download znížená na 50 % cenníkovej rýchlosti, opatrenia FUP sa uplatňujú denne a sú vždy k 00:00 hod. obnovené na nulové hodnoty.

  • Užívatelia si sami môžu kontrolovať v osobnej zóne, svoju spotrebu a štatistiku po prihlásení do Informačného systému OKNET v sekcii (štatistika).

  • viď ilustračný obrázok:

  • blokovanie a filtrovanie vybraných druhov prevádzky nie je uplatňované príklad P2P protokol

Odsek 5.

Podľa § 43 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách je podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu povinný poskytovať:

a) informácie v prípade neplatenia faktúr, ktoré umožnia, aby po náležitom a včasnom upozornení mohlo dôjsť k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka, okrem podvodu, trvalého oneskorenia platenia alebo neplatenia;

  • Podnik OKNET poskytuje bez poplatku v elektronickej podobe zasielanie prvého upozornenia formou emailovej komunikácie o neuhradení faktúry a to na 14 deň po vystavení faktúry a druhého upozornenia formou emailovej komunikácie o neuhradení faktúry a to na 28 deň po vystavení faktúry. Faktúra daňový doklad sa vystavujú v 1 deň kalendárneho mesiaca, ich splatnosť je 30 dní, po neuhradení ku dňu splatnosti je poskytnutá náhradná lehota 7 dní, po uplynutí ktorej nedôjde k splateniu pohľadávky, je účastník blokovaný, aby mohol kontaktovať obchodné oddelenie, avšak v tomto prípade mu je stále umožnené pristupovať na stránky bankových domov za účelom úhrady, na stránku Informačného systému OKNET a stránku www.oknet.sk, pre prípad bezplatného zaslania komunikácie cez formulár v sekcii Kontakt Účastník má stále možnosť kontaktovať telefonicky, alebo emailovým formulárom podnik a požiadať o výnimočné predĺženie splatnosti, najviac však o ďalších 23 dní. Ak nedôjde k vyrovnaniu pohľadávky do 60 dní podnik si vyhradzuje právo účastníka odpojiť, ak účastník po tejto lehote vyrovná svoje záväzky je mu ešte v ten deň služba sprístupnená. 

b)  Podnik OKNET poskytuje predplatené verejne služby a všetky informácie o kontrole nákladov sú poskytované bez poplatku v elektronickej podobe po prihlásení účastníka do jeho osobnej zóny prostredníctvom portálu na URL adrese: Informačný systém firmy OKNET , alebo po kliknutí na ikonu "E-PLATBY", ktorá je zobrazená na prihlasovacom formulári Hot-Spot.

Prihlasovací formulár do siete.

 

Odsek 6.

Informačný systém OKNET

Podnik OKNET poskytujúci verejnú sieť a verejnú službu poskytuje bez poplatku všetkým svojím účastníkom sledovať základnú úroveň rozpísaných faktúr,  ktorá umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby a to aj v prípade predplatených služieb, prostredníctvom portálu na URL adrese: Informačný systém firmy OKNET

Odsek 7.

Základná úroveň rozpísaných faktúr obsahuje:

a) identifikačné údaje a údaje potrebné k úhrade faktúry,

b) fakturačné údaje,

c) zúčtovacie obdobie,

d) jednorazové poplatky,

e) pravidelné poplatky,

i) ostatné poplatky,

j) poskytnuté zľavy za služby,

k) celková suma na úhradu vo vyjadrení bez DPH, suma DPH a celková suma na úhradu vo vyjadrení s DPH.

VZOR predpísanej faktúry

 

 

§ 44  Zmluva o poskytovaní verejných služieb ods. 4. pism. a) lehotu prvého pripojenia k sieti, je vždy dátum podpisu zmluvy. Keďže pripojenie nemožno realizovať, ako samoobslužné klientom (teda svojpomocne), ale vždy ho musí realizovať oprávnená osoba spoločnosti, týmto sa vylučuje iný deň prvého pripojenia, ako v deň zriadenia pripojenia služby a preto platí, je dané že lehota prvého pripojenia k sieti je vždy deň zriadenia služby a podpisu zmluvy. 

Previous Next

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Ok Tel Paušál

19,00 € / mesačne
Voľné minúty - 200 do pevných a 200 do mobilných sietí SR

Ok Tel minútova tarifikácia

MINÚTOVA TARIFIKÁCIA
Cena sa zohľadňuje za každú prevolanú minútu podľa platného cenníka a po skončení účtovného obdobia sa účtuju prevolané minúty pozadu.

Ok Tel Zariadenia

Pripravujeme ....

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Interaktívne funkcie vo Vašej televízii

Pauza Zastavenie programu až na 15 minút.

0

Sledovať od začiatku Spustenie sledovaného programu od začiatku.

0

Nahrať 3 Možnosť nahrať max. 3 hodiny záznamu s uschovaním po dobu max. 30 dní

0


TV Archív Televízny archív 17 kanálov s uschovaním obsahu posledných 7 dní

2.00 EUR


Nahrať 30 Možnosť nahrať až 30 hodín záznamu s uschovaním až 60 dní.

2.00 EUR


Nahrať 70 Možnosť nahrať až 70 hodín záznamu s uschovaním až 60 dní.

3.00 EUR

Videopožičovňa Služba HBO On Demand k ponukám HBO HD a MAXPACK

0

Mesačné ceny vrátane DPH..

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne

Nová digitálna televízia vo vysoko rýchlostnom optickom pripojení

HD Kabel - Pre začiatok Štart + Optický internet od 14,99 EUR

 

V ponuke viac ako 150 televíznych programov, najširšia ponuka 32 HD programov v regióne

Nová digitálna káblová televízia je postavená na technológii IPTV (Internet Protocol Television). Ide o technológiu, ktorá umožňuje šírenie TV po optickej sieti spolu s inými dátovými službami. Na jednom optickom vlákne až k účastníkovi sú naraz poskytnuté všetky služby.

Pre príjem služby IPTV je potrebná inštalácia tzv. Set Top Boxu (STB). STB je zariadenie slúžiace na prevod digitálneho obsahu na vstup Vášho TV príjímača.

Upozornenie: Obrázok je ilustračný a zoznam programov sa môže meniť, viac informácií Vám poskytneme v sídle firmy.

S tv2go môžete sledovať televízne vysielanie kdekoľvek. Vďaka funkcii 3-denný archív vám už neutečie žiadny program. Čaká na vás 22 kanálov až pre 4 vaše mobilné zariadenia. tv2go funguje na Wi-Fi aj na mobilných sieťach 3G a LTE.

Popis základných funkcií

EPG

(Electronic Programme Guide – Elektronický programový sprievodca) dátami. EPG obsahuje informácie o programoch na týždeň dopredu. Popisy filmov, relácií, herecké obsadenie, obrázky…

Vďaka EPG máte vždy prehľad o programe a neprídete o svoje obľúbené relácie. Navyše, kedykoľvek môžete vyvolať zobrazenie informačného panelu, ktorý Vás infomuje o aktuálnom programe, o čase prebiehajúcej relácie, o aktuálnom čase, o následujúcej relácii a o funkciách farebných navigačných tlačidiel diaľkového ovládača.

Pozastavenie sledovaného programu (pause TV)

Dáva vám možnosť pozastaviť program a neskôr v jeho sledovaní pokračovať, poprípade sa vrátiť na začiatok sledovaného programu a pozerať ho znova. Ide o revolučnú funkciu využiteľnú v každej domácnosti. Vďaka koncepcii našej IPTV je možné vrátiť sa na začiatok sledovanej relácie aj v prípade, že ju nesledujete od začiatku, čo je podstatný rozdiel napr. oproti riešeniu T-Com Magio, alebo Orange Fibernet. Vďaka tomu už viac nie ste obmedzovaný faktom, že televízia umožňuje sledovať iba to, čo je práve vysielané. Pozeráte zaujímavý film a v tom vám zazvoní telefón, ktorý nemôžete odmietnuť? Žiadny problém! Jednoducho film pozastavíte a po ukončení hovoru pokračujete v sledovaní od miesta kde ste ho zastavili. Poprípade chcete sledovať dve relácie, ktoré sa časovo prelínajú? Jednoducho dopozeráte reláciu na jednom programe, prepnete na druhý, kde je druhá relácia práve vysielaná, presuniete sa na jej začiatok a pozriete si ju celú. (funkcia pause TV je povolená len na určitých programoch)

Osobný virtuálny videorekordér (nPVR)

Prináša možnosť nahratia si zvolenej relácie a neskoršieho prehrávania záznamov. V jednom čase je možné nahrať viac relácií z rôznych programov a nezávisle na zvolenom nahrávaní sledovať v rovnakom čase iný program. Nahrávanie si môžte naplánovať na týždeň dopredu, pričom počas nahrávania nie je nutné mať zapnutý váš STB a TV, nakoľko sú všetky záznamy uchovávané na našich serveroch. Funkcia nPVR sa tým podstatne líši od možností konkurenčných riešení. V základnej ponuke je možné nahrávať 3 hodiny záznamu s uchovaním po dobu max. 30 dní. Samozrejme je možné si dokúpiť aj vačší priestor.

TV archív

Televízny archív 15 kanálov s obsahom odvysielaným za posledných 7 dní.

Možnosť počúvania rádií

K dispozícií je niekoľko rozhlasových staníc, ktoré môžte počúvať priamo na vašom televízore, čo predstavuje ďalšiu službu, vďaka ktorej sa z vášho TV prijímača stáva vaše osobné multimediálne centrum. Pri vhodnom zapojení STB a jeho prepojení s audiosústavou je možné používať STB ako prijímač pre rádia bez nutnosti zapnutia TV.


Poradie programov

Ak ste si zvykli na vlastné zoradenie programov, túto možnosť vám poskytne aj naša TV. Vlastné poradie programov si nastavíte v menu vášho užívateľského rozhrania.


Rodičovský zámok

HGdata Tv vám umožní výber vysielaného obsahu. Zablokovaním vybraných programov, TV kanálov alebo filmov vo videopožičovni podľa vášho uváženia vytvoríte obsah určený pre malých divákov.


Teletext

Ak ste boli doteraz zvyknutí na sledovanie teletextu, môžete si ho s Hgdata TV užívať naďalej.

O nás

OKNET je poskytovateľ elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Kto je online

Práve tu je 222 návštevníkov a žiadni členovia on-line

SSL certifikát

© 2016 OKNET. All Rights Reserved. Designed By oknet.sk

Search